loader image

Chirurgia powiek i Medycyna Estetyczna Rafał Woś

Polityka Prywatności

Bezpieczeństwo danych osobowych traktujemy jako priorytet. Dbamy o to, aby wszystkie nasze działania pozostawały w zgodzie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych, zwane dalej także jako „RODO”). Wypełniając obowiązki informacyjne, dla zachowania transparentności i zrozumiałości stosowanych przez nas zasad ochrony Państwa danych osobowych, przedstawiamy Państwu niniejszą politykę prywatności.

 

INFORMACJE OGÓLNE

Administratorem danych osobowych użytkowników serwisu www.drwos.pl jest Blephamed Rafał Woś, ul. Śląska 26, 40-741 Katowice, NIP 7952404375 (dalej jako „Administrator”).

 

ZASADY OCHRONY PRYWATNOŚCI

Jako Administrator danych osobowych, przykładamy dużą wagę do ochrony prywatności i poufności danych osobowych przekazywanych nam przez Użytkowników.

 • My, a także firmy z nami współpracujące, z należytą starannością dobieramy i stosujemy odpowiednie środki techniczne i organizacyjne zapewniające ochronę przetwarzanych danych osobowych. Pełen dostęp do baz danych posiadają jedynie osoby należycie uprawnione do tego przez Administratora.
 • Gromadzimy tylko dane niezbędne dla załatwienia sprawy, nie zbieramy i nie przetwarzamy danych nadmiarowych.
 • Gromadzone przez nas dane zabezpieczane są przed ich udostępnieniem osobom nieupoważnionym, jak również przed ich przetwarzaniem z naruszeniem obowiązujących przepisów prawa.

 

CELE PRZETWARZANIA DANYCH OSOBOWYCH

Administrator przetwarza dane osobowe Użytkowników:

 

 1. Korzystających ze Sklepu i Serwisu:

  • W celach analitycznych i statystycznych – podstawą prawną przetwarzania jest uzasadniony interes Administratora (art. 6 ust. 1 lit. f) RODO), polegający na prowadzeniu analiz aktywności i preferencji Użytkowników w celu poprawy stosowanych funkcjonalności i świadczonych usług.
 2. Kontaktujących się z Administratorem za pośrednictwem formularzy kontaktowych:

  • W celu obsługi i odpowiedzi na zapytania kierowane przez Użytkowników do Administratora – podstawą prawną przetwarzania jest niezbędność przetwarzania do wykonania umowy świadczenia usług elektronicznych (art. 6 ust. 1 lit. b) RODO) oraz wyrażenie zgody przez osobę, której dane dotyczą (art. 6 ust. 1 lit. a) RODO) w przypadku danych podanych nieobowiązkowo.
 3. Kontaktujących się z Administratorem w celu uzyskania oferty usług świadczonych przez Administratora:

  • Podstawą prawną przetwarzania jest uzasadniony interes Administratora polegający na marketingu usług własnych (art. 6 ust. 1 lit. f) RODO) w związku ze zgodą wyrażoną Użytkownika wyrażoną zgodnie z ustawą o świadczeniu usług drogą elektroniczną oraz Prawem telekomunikacyjnym.
 4. Zapisanych do newslettera:

  • W celu wysyłania informacji handlowych dotyczących Administratora i jego partnerów biznesowych drogą elektroniczną (e-mail) – podstawą prawną przetwarzania jest uzasadniony interes Administratora polegający na marketingu swoich usług (art. 6 ust. 1 lit. f RODO) w związku ze zgodą Użytkownika wyrażoną zgodnie z ustawą o świadczeniu usług drogą elektroniczną oraz Prawem telekomunikacyjnym.
 5. Korzystających z usługi elektronicznej w postaci porad online:

  • W celu zawarcia i realizacji umowy świadczenia usług elektronicznych, tj. prowadzenia konta niezbędnego do uzyskania wyceny i komunikacji w związku z poradą online, lub działania podejmowanego na żądanie Użytkownika, zmierzające do jej zawarcia, a także rozpatrzenia reklamacji lub odstąpienia od umowy – podstawą prawną przetwarzania jest niezbędność przetwarzania do wykonania zawartej umowy z podmiotem danych osobowych (art. 6 ust. 1 lit. b) RODO) i realizacji obowiązków prawnych ciążących na Administratorze (art. 6 ust. 1 lit. c) RODO) oraz wyrażenie zgody przez osobę, której dane dotyczą (art. 6 ust. 1 lit. a) RODO) w przypadku danych podanych nieobowiązkowo.
 6. Wchodzących w interakcje z Administratorem za pośrednictwem profili w sieciach społecznościowych:

  • W celu administrowania profilem Administratora w serwisach społecznościowych, poprzez udzielanie odpowiedzi na wiadomości, komentarze i reakcje oraz w celach statystycznych i reklamowych realizowanych za pośrednictwem narzędzi dostarczanych w ramach tych serwisów społecznościowych;
  • Na podstawie prawnie uzasadnionego interesu Administratora (art. 6 ust. 1 lit f RODO), jakim jest komunikacja biznesowa z użytkownikami serwisów społecznościowych, marketing usług i produktów własnych Administratora, poprzez dostarczanie treści informacyjnych o Administratorze, jego usługach i produktach, oraz budowanie marki Administratora.

Administrator przetwarza ogólnodostępne w Serwisie dane osobowe Użytkownika takie jak imię, nazwisko, wizerunek oraz w przypadku wysyłania wiadomości – dane podane dobrowolnie w treści wiadomości.

Ponadto Pani/Pana dane osobowe mogą być przetwarzane w celu ewentualnego ustalenia, dochodzenia lub obrony przed roszczeniami – podstawą prawną przetwarzania jest uzasadniony interes Administratora (art. 6 ust. 1 lit. f RODO) polegający na ochronie swoich praw przez Administratora.

Administrator przetwarza również dane osobowe Użytkowników celach marketingowych tj.: wyświetlanie reklam – w związku z kierowaniem do Użytkowników reklamy, w tym reklamy kontekstowej (tj. reklamy, która nie jest dopasowana do preferencji Użytkownika) – podstawą przetwarzania danych jest realizacja prawnie uzasadnionego interesu Administratora (art. 6 ust. 1 lit. f) RODO).

 

DOBROWOLNOŚĆ PODANIA DANYCH OSOBOWYCH

Podanie przez Państwa swoich danych osobowych jest zawsze dobrowolne. Jednocześnie jest ono jednak niezbędne dla potrzeb komunikacji z Państwem, a także zawarcia oraz prawidłowego wykonania przez nas umowy. Zgoda na przetwarzanie danych osobowych do celów marketingowych oraz kontaktowych jest całkowicie dobrowolna i w żaden sposób nie wpływa na świadczenie przez nas usług. Jednakże w przypadku braku wyrażenia zgody nie będziemy mogli się z Państwem skontaktować celem przedstawienia Państwu naszej aktualnej oferty czy wysłać newslettera.

 

OKRES PRZETWARZANIA DANYCH OSOBOWYCH

Państwa dane osobowe będą przechowywane przez okres niezbędny do prawidłowego wykonania zawartych umów, a także po ich zakończeniu do czasu upływu okresów przedawnienia.

 • Jeżeli korzystają Państwo z usług elektronicznych, Państwa dane będą przetwarzane przez cały czas trwania usługi oraz do 3 lat od jej zakończenia.
 • Dane osobowe przetwarzane na podstawie Państwa zgody przetwarzamy do momentu cofnięcia zgody lub wyrażenia sprzeciwu odnośnie przetwarzania danych.
 • Dane osobowe osób podane w celu otrzymania informacji handlowej, w tym wysyłki newslettera, będziemy przetwarzać przez cały czas istnienia naszego uzasadnionego interesu polegającego na marketingu usług własnych, nie dłużej niż do czasu wniesienia sprzeciwu lub wycofania zgody na podstawie ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną lub Prawa telekomunikacyjne.
 • W przypadku danych osobowych przetwarzanych w ramach serwisów społecznościowych, Pani/Pana dane będą przetwarzane przez cały czas trwania prawnie uzasadnionego interesu Administratora, danych serwisów społecznościowych albo Pani/Pana konta w tym serwisie.

PRAWA OSÓB, KTÓRYCH DANE DOTYCZĄ

Każdy Użytkownik, którego dane osobowe są przetwarzane przez Administratora, ma prawo do:

 • Żądania informacji na temat tego, czy przechowujemy jego dane osobowe.
 • Dostępu i wglądu do swoich danych, ich uzupełnienia, uaktualnienia, sprostowania.
 • Czasowego lub stałego wstrzymania przetwarzania.
 • Żądania ich przeniesienia bądź usunięcia.
 • Wyrażenia sprzeciwu wobec przetwarzania lub też żądania jego ograniczenia.
 • Wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna, że przetwarzanie jego danych osobowych narusza przepisy RODO.

Jeżeli dane osobowe są przetwarzane na podstawie zgody, mogą Państwo wycofać ją w każdym czasie. Wycofanie zgody nie wpływa na zgodność z prawem przetwarzania na jej podstawie do czasu wycofania zgody. Mają Państwo prawo w dowolnym momencie wnieść sprzeciw wobec przetwarzania jego danych dla celów marketingu bezpośredniego, w tym profilowania, jeśli przetwarzanie odbywa się w związku z uzasadnionym interesem Administratora. Mogą Państwo również w dowolnym momencie wnieść sprzeciw wobec przetwarzania jego danych z przyczyn związanych z jego szczególną sytuacją w przypadkach, gdy postawą prawną przetwarzania danych jest uzasadniony interes Administratora.

Aby skorzystać z któregokolwiek z powyższych praw, należy wysłać prośbę listem poleconym a adres Administratora.

 

ODBIORCY DANYCH OSOBOWYCH

Państwa dane osobowe mogą być udostępniane podmiotom uprawnionym, a w tym właściwym organom wymiaru sprawiedliwości, na mocy obowiązujących przepisów prawa.

Odbiorcami danych osobowych mogą być podmioty trzecie, współpracującym z Administratorem:

 • Dostawcy zakupionych przez Państwa produktów lub usług.
 • Dostawcy usług utrzymania i rozwoju naszego Serwisu, dostawy usług hostingowych.
 • Dostawcy poczty elektronicznej.
 • Dostawcy programów do wysyłki wiadomości elektronicznych w imieniu Administratora.
 • Dostawcy systemów do wystawiania faktur.
 • Podmioty obsługi klienta.
 • Podmioty obsługi finansowo-księgowej.
 • Firmy kurierskie.
 • Podmioty pośredniczące w płatnościach.
 • Podmioty świadczące usługi prawne dla Administratora.
 • Operatorzy portali społecznościowych Facebook, LinkedIn i Twitter.

Podmioty trzecie, o których mowa powyżej, na mocy odpowiednich umów zobowiązane są do wykorzystywania powierzonych im danych wyłącznie w celu wskazanym przez Administratora. Podmioty te są także zobowiązane do stosownego zabezpieczenia danych osobowych i zachowania ich w tajemnicy.

 

PRZEKAZYWANIE DANYCH POZA EUROPEJSKI OBSZAR GOSPODARCZY (EOG)

Administrator przekazuje dane osobowe do państw trzecich, poza Europejski Obszar Gospodarczy, wyłącznie w celu, w jakim zostały udostępnione do następujących podmiotów, z uwagi na międzynarodowy charakter tych podmiotów:

 • Meta Platforms Inc. z siedzibą w Kalifornii, USA – podmiot, który odpowiada za działalność fanpage’a Administratora w serwisie facebook.com. Informacje o standardach prywatności: Meta Privacy Policy.
 • Google LLC z siedzibą w Kalifornii, USA – podmiot, który umożliwia analizę ruchu w Serwisie. Informacja o standardach prywatności: Google Privacy Policy.
 • Twitter Inc. z siedzibą w San Francisco, USA – podmiot, który odpowiada za działalność konta Administratora w serwisie Twitter. Informacje o standardach prywatności: Twitter Privacy Policy.
 • LinkedIn Corporation z siedzibą w Kalifornii, USA – podmiot, który odpowiada za działalność konta Administratora w serwisie linkedin.pl. Informacje o standardach prywatności: LinkedIn Privacy Policy.

 

ZAUTOMATYZOWANE PODEJMOWANIE DECYZJI I PROFILOWANIE

Państwa dane osobowe nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany tak, że w wyniku takiego zautomatyzowanego przetwarzania mogłyby zapadać jakiekolwiek decyzje wobec Państwa. Państwa dane osobowe mogą być profilowane w celu dostosowania treści i spersonalizowania kierowanej do Państwa oferty. Nie będzie mieć to żadnego negatywnego wpływu na Państwa prawa i wolności.

 

WSPÓŁADMINISTRATORZY

Administrator korzysta z tzw. „wtyczki społecznościowej” tj. zamieszczonego w Serwisie banneru serwisów Facebook i LinkedIn, które przekierowują odpowiednio do:

 • Strony Administratora prowadzonej przez niego w serwisie Facebook: Facebook Profile.

W związku z wykorzystywaniem przez Administratora Profilu Facebook i Instagram:

 • Meta Platforms Ireland Limited z siedzibą w Dublinie (Irlandia), adres: 4 Grand Canal Square, Grand Canal Harbour, Dublin 2, D02X525, Ireland (dalej jako: „Facebook”).

Łącznie z Administratorem jako: „Współadministratorzy”).

Współadministrowanie obejmuje zbiorczą analizę danych, której celem jest wyświetlanie statystyk aktywności użytkowników Profilu Facebook i Profilu LinkedIn oraz działania reklamowe za pomocą dostępnych tam narzędzi.

Więcej informacji o Facebook i Instagram:

COOKIES

Serwis nie zbiera w sposób automatyczny żadnych informacji, z wyjątkiem informacji zawartych w plikach cookies.

Pliki cookies wykorzystywane są w następujących celach:

 • Dostosowania zawartości Serwisu do preferencji Użytkownika Serwisu oraz optymalizacji korzystania z Serwisu.
 • Tworzenia anonimowych statystyk, które pomagają zrozumieć, w jaki sposób Użytkownicy korzystają ze Sklepu, co bezpośrednio wpływa na ulepszanie jego struktury i zawartości.
 • Utrzymanie sesji Użytkownika, dzięki której nie musi on na każdej podstronie Sklepu ponownie wpisywać loginu i hasła lub wykonywać dodatkowych czynności, np. ponownie dodanie Produktu do Koszyka.
 • Określania profilu Użytkownika w celu wyświetlania mu dopasowanych materiałów w sieciach reklamowych, w szczególności sieci Google.

LOGI SERWERA

Korzystanie z Serwisu jest związane z przesyłaniem zapytań do serwera, na którym przechowywany jest Serwis. Każde zapytanie skierowane do serwera zapisywane jest w logach serwera, które zapisywane są i przechowywane na serwerze. Logi obejmują m.in. adres IP Użytkownika, datę i czas serwera, informacje o przeglądarce internetowej i systemie operacyjnym z jakiego korzysta użytkownik. Dane zapisane w logach serwera nie są kojarzone z konkretnymi użytkownikami korzystającymi z Serwera i nie są wykorzystywane przez Administratora w celu identyfikacji Użytkowników. Logi serwera stanowią wyłącznie materiał pomocniczy służący do administrowania Serwerem, a ich zawartość nie jest ujawniana nikomu poza osobami upoważnionymi do administrowania serwerem.

 

KONTAKT

Administrator zapewnia Użytkownikom możliwość kontaktu we wszelkich sprawach dotyczących ochrony danych, jak również wsparcia przy edycji ustawień, w szczególności dostosowania plików cookies do swoich preferencji albo w przypadku innych zapytań za pośrednictwem poczty tradycyjnej.

Scroll to Top